PROJEKTI

Projekts «Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums» (reģ. Nr. 1-08/50/2020)

2020. gadā Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru ir izstrādājusi ziņojumu “Medicīniski radiodiagnostisko un radioterapeitisko iekārtu aktualizācijai izvirzīto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums”. Sakarā ar to, ka tiek veikti darbi pie radioloģisko ierīču tehnisko parametru aktualizācijas normatīvajos aktos, 2020. gada 15. jūlijā tika uzsākts projekts «Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums» (reģ. Nr. 1-08/50/2020), kura ietvaros tika izstrādāts ziņojums par radiodiagnostisko un radioterapeitisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu piemērojamību, lietderību un to ieviešanai nepieciešamajiem resursiem.

Dokumenta ietvaros ir sniegts Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības darba grupas detalizēts parametru izvērtējums ar rekomendācijām par katra tehniskā parametra piemērošanu normatīvajiem aktiem. Novērtēšanas gaitā tika izvērtēta vairāk kā četrdesmit parametru piemērojamība un lietderība, ievērojot tehniskos aspektus. Katram tehniskajam parametram tika noteiktas novērtēšanas iespējas, nepieciešamās mēriekārtas, testa objekti un papildaprīkojums. Ekonomisko izvērtējumu gaitā tika ņemts vērā parametra nepieciešamā mēriekārtu papildaprīkojuma kopējās minimālās izmaksas, atbilstošu mērīšanas ierīču un aprīkojuma pieejamība, kā arī parametra novērtēšanai nepieciešamais laiks. Darba grupa no izvirzītajiem 48 tehniskajiem parametriem 38 rekomendē ietvert normatīvajos aktos.

Tehnisko parametru novērtēšana tika veikta sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», SIA «Daugavpils reģionālā slimnīca», SIA «INLAB», AS «Latvijas Jūras medicīnas centrs», SIA «LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA», SIA «Medicīnas sabiedrība «ARS»», SIA «Nukleārās medicīnas centrs», VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca», SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca», SIA «Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs «SIGULDA»» un Pro-Project Company. 

Projekts “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums“ (reģ. Nr. 1-08/50/2020) īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Projekta ziņojums “Medicīniski radiodiagnostisko un radioterapeitisko iekārtu aktualizācijai izvirzīto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums”

Projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” īstenošana

24/07/2021

Saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumu par projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” (turpmāk – Projekts) atbalstīšanu, 2020. gada 15. jūlijā ir uzsākta projekta īstenošana. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Valsts vides dienestu konkursa vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

Projekta mērķis ir veikt 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 482) 3. pielikuma  aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu un noteikt to ieviešanai nepieciešamos resursus, lai varētu sagatavot grozījumus iepriekš minētajos noteikumos.

Projekta ietvaros tiks veikta aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšana, kā arī tiks noteikta to ieviešanai nepieciešamo resursu apjoms, lai būtu iespējams piemērot ārstniecības iestāžu faktiskajai situācijai, kā arī inspicēšanas institūciju un radiācijas drošības struktūrvienību iespējām.

Projekta uzdevumi:
1.Definēt radiodiagnostikas iekārtu grupas, attiecībā uz kurām aktualizācijai ir izvirzīti tehniskie parametri un/vai mērīšanas nosacījumi;
2.Veikt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu, ievērojot tehniskos aspektus;
3.Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru mērīšanas iespējas;
4.Aprēķināt kopējās izmaksas aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu ieviešanai;
5.Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu ieviešanas lietderību, ņemot vērā šim nolūkam nepieciešamās izmaksas;
6.Veikt par piemērojamiem un lietderīgiem atzīto aktualizēto radiodiagnostikas iekārtu tehnisko parametru mērīšanu (kur tas projekta īstenošanas ietvaros iespējams bez papildus finanšu līdzekļu piesaistes);
7. Izveidot informācijas apkopojumu par radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu piemērojamību, lietderību un to ieviešanai nepieciešamajiem resursiem, lai varētu sagatavot grozījumus 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikumā;
8. Organizēt informatīvos semināros par aktualitātēm radiācijas drošības jomā.

Tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu lietderības un piemērojamības izvērtējums:
Prasības radioloģisko  ierīču tehniskie parametri, to minimālie atbilstības kritēriji un mērījumu nosacījumi testēšanā un novērtēšanā ir noteiktas MK noteikumos Nr. 482 3. pielikumā. Pakāpeniski ir konstatēta nepieciešamība pēc radioloģisko ierīču atbilstības tehniskos parametrus un to pārbaužu nosacījumu aktualizēšanas. Līdz ar to noteikumu projekta ietvaros ir izvirzīti gan tehniskie parametri, gan mērīšanas nosacījumi, kuru iedalījums tiek izvērtēts projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” ietvaros. Kopā MK noteikumiem Nr. 482 3. pielikuma 2. tabulai aktualizēšanai ir izvirzīti 36 un 3. pielikuma 3. tabulai 5 tehniskie parametri un/vai mērīšanas nosacījumi.
Projekta uzdevums Nr.2 ietvaros ir izvērtēta visu aktualizācijai izvirzīto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu, ievērojot tehniskos aspektus, lietderība un piemērojamība. Rezultātā tika konstatēts, ka visi parametri ir gan piemērojami, gan lietderīgi, ņemot vērā tehniskos aspektus un , līdz ar to visi parametri tiek virzīti tālākai ieviešanas novērtējuma veikšanai. Parametru un mērīšanas tālāks novērtējums tiks veikts tādām iekārtām kā diagnostiskās radiogrāfijas iekārtas, rentgenoskopijas iekārtas, zobārstniecības rentgeniekārtas (tai skaitā, panorāmas un cefalometrijas rentgeniekārtas), koniska staru kūļa datortomogrāfijas iekārta (panorāmas 3D zobārstniecības rentgeniekārtas, datortomogrāfijas iekārtas, datortomogrāfijas iekārtas, ko izmanto radioterapijas simulēšanai, mamogrāfijas iekārtas, gamma kamerām un pozitronu emisijas tomogrāfijas iekārtām.

Projekts “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums“ īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

LV