SĒŽU KOPSAVILKUMI

2024. gads

05.01.2024. kopsapulces kopsavilkums

Sapulces dalībnieku skaits – 24

Apspriestās tēmas:

  1. Sapulces atklāšana, Sapulces priekšsēdētaja un sapulces protokolētāja ievelēšana
  2. LMIFB valdes ziņojums par paveikto 2023. gadā un aktuālajiem projektiem (ziņo LMIFB valde)
  3. Ziņojums par finanšu izlietojumu (ziņo A.Kataševs)
  4. Apspriede par citiem aktuāliem jautājumiem

Pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināta Valdes atskaite par 2023. gadā paveikto un aktuālajiem projektiem
  2. Nolemts uzlabot informācijas apmaiņu biedrībā – pieņemts lēmums un uzdots LMIFB valdei organizēt vismaz 3 valdes sēdes 2023. gadā, paziņojot par to LMIFB biedriem.
  3. Apstiprināts Biedrības finanšu pārskats
  4. Apspriesti jautājumi par MK noteikumiem nr. 461. Pieņemts lēmums uzdot LMIFB biedrei A.Tomiņai apkopot LMIFB biedru iesūtīto informāciju par MK noteikumiem un organizēt biedru sanāksmi par MK noteikumiem nr. 461
  5. Pieņemts lēmums pārskatīt biedru naudas iemaksas un līdz 2024. gada janvāra beigām uzdot A.Kataševam nosūtīt biedru naudas parādniekiem lūgumu veikt biedru naudas apmaksu.

2023. gads

10.01.2023. valdes sēdes kopsavilkums

Sēdē piedalījās: M. Poļakovs, M. Pikšis, A. Kataševs, J. Dehtjars, A. Grigorjevs, K Čaikovska
Sapulces vadītājs: M. Poļakovs
Protokolē: A. Grigorjevs
Apspriestās tēmas:
1. NBC2023 konferences tāmes saskaņošana (ziņo M.Pikšis).
2. NBC2023 konferences abstraktu un rakstu iesniegšanas termiņu noteikšana (ziņo M.Pikšis).
3. NBC2023 konferences dalības maksas apmēra saskaņošana (ziņo M.Pikšis).
4. Citi.
Nolemts sekojošais:
1. A.Kataševs un J.Dehtjars pārskatīs iespēju nodot NBC2023 konferences tehnisko organizēšanas vadīšanu profesionālajai pasākumu organizēšanas firmai. Nolemts par labu tikai klātienes dalībai konferencē.
2. Galējie termiņi iesniegumiem:

2022. gads

08.11.2022. valdes sēdes kopsavilkums

05.10.2022 valdes sēdes kopsavilkums

Sēdē piedalījās: M. Pikšis, A. Kataševs, A. Grigorjevs, M. Poļakovs, K Čaikovska
Sapulces vadītājs: M. Pikšis
Protokolē: K.Čaikovska
Apspriestās tēmas:
1. NBC2023 konferences organizēšana (ziņo M.Pikšis)
2. Pārskats par potenciālo LMIFB biedru iesaisti EFOMP un LMIFB darba grupās (ziņo K.Čaikovska)
3. Dažādi jautājumi (ziņo A.Kataševs)
Nolemts sekojošais:
1. Atbalstīt LMIFB biedrus A.Katlapu, A.Kataševu, L.Grikki un V.Vanagu un nominēt attiecīgajām EFOMP grupām
2. Uzsākt darbu ar brīvprātīgajiem biedriem, kuri pieteikušies veicināt LMIFB attīstības jomas

15.09.2022 valdes sēdes kopsavilkums

LV