SĒŽU KOPSAVILKUMI

2022. gads

Sēdē piedalījās: M.Poļakovs, M.Pikšis, A.Kataševs, A.Grigorjevs, K.Čaikovska, J.Dehtjars
Sapulces vadītājs: M. Poļakovs
Protokolē: A. Grigorjevs
Apspriestās tēmas:
1. Pārskats par sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (ziņo A.Grigorjevs)
2. Pārskats par centralizētu komunikāciju LMIFB iekšienē un ārienē (ziņo M.Poļakovs)
3. Apspriede par turpmāko valdes sēžu organizēšanas kārtība (ziņo M.Poļakovs)
4. Apspriede par Goda biedru diplomu pasniegšanas organizēšanu
5. NBC 2023 budžeta apspriešana, avansa maksājums par telpu nomu un NBC 2023 līguma parakstīšana (ziņo M.Poļakovs, M.Pikšis)
6. MK noteikumu Nr.482 jaunā likumprojekta apspriešana
Nolemts sekojošais:
1. Atbalstīt turpmāko sadarbību ar VIAA (pārskata A.Grigorjevs)
2. Nolemts piesaistīt katrai LMIFB darba grupai 1 (vienu) valdes locekli, kas pārraudzīs darba grupas darbu un nodrošinās tiešo komunikāciju starp darba grupu un LMIFB valdi.
3. Valde vienojas, ka no nākošā kalendāra gada (2023.) izmēģināt formātu tikties klātiene reizi mēnesī, bet piebildot, ka šī forma var tikt koriģēta pēc situācijas.
4. Goda biedru diplomu pasniegšanas ceremonijai noteiktais datums: 02.12.2022 18:00, provizoriski Rīgas Tehniskās universitātes dekāna telpās (par telpu saskaņošanu atbild A.Kataševs).
5. Balsojums par piekrišanu veikt avansa maksājumu NBC 2023 konferences telpu īrniekiem (līdz 800.00 EUR):
Par: 5 / Pret: nav / Atturas: 1
Balsojums par piekrišanu LMIFB vārdā M.Poļakovam un M.Pikšim parakstīt līgumu ar IFMBE par NBC 2023 organizēšanu:
Par: 5 / Pret: nav / Atturas: 1
6. Viedokļu apmaiņa par MK 482 jaunā likumprojekta izmaiņām/saturu.

05.10.2022 valdes sēdes kopsavilkums

Sēdē piedalījās: M. Pikšis, A. Kataševs, A. Grigorjevs, M. Poļakovs, K Čaikovska
Sapulces vadītājs: M. Pikšis
Protokolē: K.Čaikovska
Apspriestās tēmas:
1. NBC2023 konferences organizēšana (ziņo M.Pikšis)
2. Pārskats par potenciālo LMIFB biedru iesaisti EFOMP un LMIFB darba grupās (ziņo K.Čaikovska)
3. Dažādi jautājumi (ziņo A.Kataševs)
Nolemts sekojošais:
1. Atbalstīt LMIFB biedrus A.Katlapu, A.Kataševu, L.Grikki un V.Vanagu un nominēt attiecīgajām EFOMP grupām
2. Uzsākt darbu ar brīvprātīgajiem biedriem, kuri pieteikušies veicināt LMIFB attīstības jomas

Sēdē piedalījās: M. Pikšis, A. Kataševs, A. Grigorjevs, M. Poļakovs, K Čaikovska, J. Dehtjars
Sapulces vadītājs: M. Pikšis
Protokolē: K.Čaikovska
Apspriestās tēmas:
1. Ar NBC2023 konferences organizēšanu saistīties jautājumi
2. Medicīnas fiziķu sertifikācijas programmas pārskats
3. Pārskats par potenciālo LMIFB biedru iesaisti EFOMP darba grupās un LMIFB biedru iesaisti biedrības attīstības jomu veicināšanā
4. LMIFB nodokļu parāda soda naudas apmaksa
5. LMIFB logo
Nolemts sekojošais:
1. Izveidot NBC2023 konferences organizēšanas darba grupu – “konferences organizēšanas komiteja” sekojošā sastāvā:
M.Pikšis (LMIFB)
M.Poļakovs (LMIFB)
Prof J.Dehtjars (LMIFB)
Prof A.Kataševs (LMIFB)
A.Grigorjevs (LMIFB)
K.Čaikovska (LMIFB)
Prof J.Spīgulis (LU)
Prof T.Juhna (RTU)
Konferences organizēšanas komitejas uzdevums ir organizēt konferenci.
2. Aicināt LMIFB biedrus pieteikt kandidatūru dalībai EFOMP darba grupās
3. Aicināt LMIFB biedrus pieteikties brīvprātīgam darbam, lai veicinātu LMIFB attīstības jomas
4. Veikt LMIFB nodokļu parāda soda naudas apmaksu 518,12 EUR apmērā no biedrības finanšu līdzekļiem
5. Regulāri iepazīstināt LMIFB biedrus ar valdes sēžu protokolu kopsavilkumiem
6. Apstiprināt LMIFB logo