Projekts “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums“ īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

 20.07.2020.Projekts “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” ar Reģ. Nr. 1-08/50/2020

Saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumu par projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” (turpmāk – Projekts) atbalstīšanu, 2020. gada 15. jūlijā ir uzsākta projekta īstenošana. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Valsts vides dienestu konkursa vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

 

Projekta mērķis ir veikt 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikuma 3. tabulas aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu un noteikt to ieviešanai nepieciešamos resursus, lai varētu sagatavot grozījumus iepriekš minētajos noteikumos.

 

Projekta ietvaros tiks veikta aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšana, kā arī tiks noteikta to ieviešanai nepieciešamo resursu apjoms, lai būtu iespējams piemērot ārstniecības iestāžu faktiskajai situācijai, kā arī inspicēšanas institūciju un radiācijas drošības struktūrvienību iespējām.

Papildināts 18.08.2020

Tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu lietderības un piemērojamības izvērtējums:

Prasības radioloģisko ierīču tehniskajiem parametriem ir noteiktas 2014.gada Ministru kabineta noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikumā. Pakāpeniski ir konstatēta nepieciešamība pēc radioloģisko ierīču atbilstības tehniskos parametrus un to pārbaužu nosacījumu aktualizēšanas. Līdz ae to noteikumu projekta ietvaros ir izvirzīti gan tehniskie parametri, gan mērīšanas nosacījumi, kuru iedalījums tiek izvērtēts projekta ietvaros. Kopā aktualizēšanai ir izvirzīts 41 tehniskais parametrs un mērīšanas nosacījums. 

Projekta uzdevuma Nr. 2 ietvaros ir izvērtēta visu aktualizācijai izvirzīto tehnisko parametru mērīšanas nosacījumi, ievērojot tehniskos aspektus, lietderību un piemērojamību. Rezultātā tika konstatēts, ka visi parametri ir gan piemērojami, gan lietderīgi, Līdz ar to visi parametri tiek virzīti tālākai ieviešanas novērtējuma veikšanai. Parametr uun mērīšanas nosacījumu tālāks novērtējums tiks veikts tādām iekārtām kā diagnostiskās radiogrāfijas iekārtām, rentgenoskopijas iekārtām, zobārstniecības iekārtām, koniska staru kūļa datortomogrāfijas iekārtām, datortomogrāfijas iekārtām, ko izmanto radioterapijas simulēšanai, mamogrāfijas iekārtām, gamma kamerām un pozitronu emisijas tomogrāfijas iekārtām.  

Projekta uzdevumi:

1.Definēt radiodiagnostikas iekārtu grupas, attiecībā uz kurām aktualizācijai ir izvirzīti tehniskie parametri un/vai mērīšanas nosacījumi;

 

2.Veikt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu, ievērojot tehniskos aspektus;

 

3.Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru mērīšanas iespējas;

 

4.Aprēķināt kopējās izmaksas aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu ieviešanai;

 

5.Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu ieviešanas lietderību, ņemot vērā šim nolūkam nepieciešamās izmaksas;

 

6.Veikt par piemērojamiem un lietderīgiem atzīto aktualizēto radiodiagnostikas iekārtu tehnisko parametru mērīšanu (kur tas projekta īstenošanas ietvaros iespējams bez papildus finanšu līdzekļu piesaistes);

 

7. Izveidot informācijas apkopojumu par radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu piemērojamību, lietderību un to ieviešanai nepieciešamajiem resursiem, lai varētu sagatavot grozījumus 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikuma 3. tabulā;

 

8. Organizēt informatīvos semināros par aktualitātēm radiācijas drošības jomā.